[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


ผู้บริหารนายเสกสรรค์  รัตน์จินดามุข
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง


นายประกอบ โพธิ์ราม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง 

นายปฏิญญา  ภู่พุ่ม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแกลง


นางพีฌานิกา  ชัยปทุม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านค่าย

นางศิริประภา  หลงพิมาย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านฉาง

นางพัทธกานต์  วัฒนสหโยธิน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง 


นางวรมน  รัตนจีน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชะเมา


นางเพ็ญประภา  แสนอุบล
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนิคมพัฒนา
บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดระยองนายเสกสรรค์  รัตน์จินดามุข
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง


นายประกอบ โพธิ์ราม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง


นางสาววารีทิพย์ อินบัว
ศึกษานิเทศก์นายชาคริต โลหะส่องแสง

พนักงานขับรถยนต์


นางสาวศิริพร บัวสอน

นักจัดการงานทั่วไป


   นางพัชรินทร์ ประทุมโทน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                  นางสุวรรณี จันทร์ลอย

นักวิเคราะห์นโยนายนางสาวพีรภาว์ นาคเกิด
นักวิชาการศึกษา


นางสาววาสนา บุญเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป


    นางรัศมี โพธมาตร

นักวิชาการพัสดุ


คำอธิบาย: http://rayong.nfe.go.th/rayong/UserFiles/Image/Person/g9.jpg
นายอนุรักษ์  คำมุงคุณ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
     นางสาวสุภิญญา มั่นศรี

นักวิชาการศึกษา

 
นางสาววิไลรัตน์ คำบุญเกิด

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวนุชจรี  พลอยศรี
นักจัดการงานทั่วไป
 


 

นางสาววิไล  อาจวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี


   
นางสาวรุจิรา  กลิ่นเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ


   นายไพรัตน์  ชมภูดาษ
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)


 นายวรรณวัฒน์  เพ็ชรฉกรรจ์
พนักงานขับรถยรต์ (จ้างเหมา) นายปิยะนัฐ  ละลี
พนักงานบริการ

 


 
นางสาววิภาพัฒน์  บุญระยอง
พนักงานบริการ


 
คำอธิบาย: http://rayong.nfe.go.th/rayong/UserFiles/Image/Person/g9.jpg

นายกิตติ สิทธิโชค
รปภ.

 เข้าชม : 7640
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05