[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


ผู้บริหารนางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง


นายประกอบ โพธิ์ราม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองนายสะโอฐ  สุภาเสพ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง 


นายสมเกียรติ  พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแกลง


นางพีฌานิกา  ชัยปทุม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านค่าย


นายปฏิญญา  ภู่พุ่ม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านฉาง


นายจักรพันธ์  พงศ์วรารักษ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง 


นางวรมน  รัตนจีน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์


นางอำพรรณ  ทองเลิศ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชะเมา


นายจำเนียร  บัวผัน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนิคมพัฒนา
บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดระยองนางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง


นายประกอบ โพธิ์ราม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง


นางสาววารีทิพย์ อินบัว
ศึกษานิเทศก์นายสมเพชร ชาวไว
พนักงานพิมพ์นายชาคริต โลหะส่องแสง
พนักงานขับรถยนต์นายสนาน วงษ์น้อย
พนักงานบริการ


 นางสาวศิริพร บัวสอน
นักจัดการงานทั่วไปนางพัชรินทร์ ประทุมโทน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสุวรรณี จันทร์ลอย
นักวิเคราะห์นโยนายนางสาวพีรภาว์ นาคเกิด
นักวิชาการศึกษานางสาววาสนา บุญเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปนางรัศมี โพธมาตร
นักวิชาการพัสดุ


คำอธิบาย: http://rayong.nfe.go.th/rayong/UserFiles/Image/Person/g9.jpg

นายอนุรักษ์ คำมุงคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


 
คำอธิบาย: http://rayong.nfe.go.th/rayong/UserFiles/Image/Person/g9.jpg

นางสาวนิพาดา พิมพ์แป
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวสุภิญญา มั่นศรี
นักวิชาการศึกษานางสาววิไลรัตน์ คำบุญเกิด
นักวิชาการเงินและบัญชีนายกัลป์  คุณะเกษม
เจ้าพนักงานธุรการ


คำอธิบาย: http://rayong.nfe.go.th/rayong/UserFiles/Image/Person/g9.jpg

นางสาวภัทราวดี วงษา
นักจัดการงานทั่วไป

 


นายไพรัตน์  ชมภูดาษ
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)


 
คำอธิบาย: http://rayong.nfe.go.th/rayong/UserFiles/Image/Person/g9.jpg

นายกิตติ สิทธิโชค
รปภ.

 เข้าชม : 6818
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05