[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดระยองนายเสกสรรค์  รัตน์จินดามุข
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง


นายวิรัช  ภัทรบูชา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

 นายชาคริต โลหะส่องแสง

พนักงานขับรถยนต์


นางสาวศิริพร บัวสอน

นักจัดการงานทั่วไป


   นางพัชรินทร์ ประทุมโทน

นักจัดการงานทั่วไป

                  นางสุวรรณี จันทร์ลอย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวพีรภาว์ นาคเกิด
นักวิชาการศึกษานางสาวอัญชลี แสงสระคู

นักจัดการงานทั่วไป


    นางรัศมี โพธมาตร

นักวิชาการพัสดุนางสาวปภัสสร จันทร์คูเมือง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
     นางสาวสุภิญญา มั่นศรี

นักวิชาการศึกษานางสาวทิพยา อินสร

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวนุชจรี  พลอยศรี
นักจัดการงานทั่วไป
 นางสาววิไล  อาจวิชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี


   
นางสาวรุจิรา  กลิ่นเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ


   นายไพรัตน์  ชมภูดาษ
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) นายวรรณวัฒน์  เพ็ชรฉกรรจ์
พนักงานขับรถยรต์ (จ้างเหมา) นายปิยะนัฐ  ละลี
พนักงานบริการ

 


 
นางสาววิภาพัฒน์  บุญระยอง
พนักงานบริการ


 
คำอธิบาย: http://rayong.nfe.go.th/rayong/UserFiles/Image/Person/g9.jpg

นายกิตติ สิทธิโชค
รปภ.

 เข้าชม : 2304
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05