[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
จัดหลักสูตรช่างพื้นฐาน หลังสูตรการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
กศน.อำเภอแกลง จัดหลักสูตรช่างพื้นฐาน หลังสูตรการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
ร่วมประชุม ศส.ปชต วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559
กศน.อำเภอแกลง เข้าร่วมประชุม ศส.ปชต วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
กศน.อำเภอบ้านฉาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สวนแก้วสวนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กศน.อำเภอบ้านฉาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สวนแก้วสวนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีงานทำ
กศน.อำเภอบ้านค่าย จัดศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีงานทำ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ แหล่งเรียนรู้ในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
กิจกรรมห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
กศน.อำเภอบ้านค่าย จัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน ณ กศน.อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
กศน.อำเภอเมือง จัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นักศึกษา กศน.ตำบลทับมา เข้าร่วม จำนวน 25 คน นักศึกษา กศน. จากศูนย์ฝึก ฯ จ.ระยอง จำนวน 20 คน
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
สอบ E-Exam ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมือง สอบ E-Exam ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
15 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมติดตามงานของบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหาทางแก้ไขตลอดจนการระบุโครงการ/กิจกรรมที่จ
15 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์หลักของ กศน.อำเภอ
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจำทำเว็บไซต์ กศน.อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเว็บไซต์ระดับตำบลที่สมบูรณ์ทุกแห่ง สามารถเชื่อมโ
11 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมกลุ่มจังหวัดกลุ่มสุดฝั่งบูรพาครั้งที่ 1/2559
นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง และนางสุวรรณี จันทร์ลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกลุ่มจังหวัดกลุ่มสุดฝั่งบูรพา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษานอ
11 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การเปิดโครงการจัดหลัดสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดหลัดสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินการโดย กศน. อำเภอวังจันทร์ ร่วมกับสาธารณสุข อำเภอวังจันทร์ กระทรวงศึ
10 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อติดตามงานและข้อมูลที่เป็นความจริงของแต่ละอำเภอ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 25
10 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ครั้งที่ 3/2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559
นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง และนางสาวฐิตินาฎ เครือปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพบปะ สนทนาแลก เปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสน
8 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ
4 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมติดตามงานของบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหาทางแก้ไขตลอดจนการระบุโครงการ/กิจกรรมที่
3 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต) รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองระยอง ซึ่งมีตำบลที่เข้าร่วมการอบรมอยู่ 5
29 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การเปิดและประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ พร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอปลวกแดง และผู้รับผิดชอบงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์และประช
26 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปิดสอนหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปิดสอนหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ ๒๐ ก.พ.- ๑๓ มี.ค. ณ ศรช.ตำบลปลวกแดง
26 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง เปิดสอนหลักสูตรเย็บผ้าและออกแบบเสื้อผ้า
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปิดสอนหลักสูตรเย็บผ้าและออกแบบเสื้อผ้า ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรหมู่ ๔

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05