[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ “เปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน จังหวัดระยอง”
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 นายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ “เปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน จังหวัดระยอง” ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายป
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานคนพิการสากลจังหวัดระยอง ประจำปี 2560
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดงานคนพิการสากลจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจข
22 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองได้นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชน
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองได้นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้จ
22 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยมีค
22 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริจังหวัดระยอง
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริจังหวัดระยอง ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายประกอบ โ
18 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
โครงการอบรมจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้า
18 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล (ระยะที่ 1 )
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล (ระยะที่ 1 ) ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ต
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมระบบสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมระบบสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 96 คน ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหว
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก้เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางรัศมี โพธมาตร นักวิชาการพัสดุ และนางสาวนิพาดา พิมพ์แป นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก้เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและกา
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณ์การด้านการศึกษาระดับ (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณ์การด้านการศึกษาระดับ (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท อำเภอ
14 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของ กศน.จังหวัดระยอง
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง จัดโครงการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.จังหวัดระยอง จำนวน 68 คน ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เพื่อใ
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560
นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560 วันพุธ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ แพสายน้ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์... -
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมั่นคง, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมเกาะแ
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายสมชาย นันธิกานท์ โทรศัพท์จังหวัดระยอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน โดยเชิญนายอัฏฐนัย สนิทสนม เจ้าพนักงานสถิติชำนาญการ ผู้แทนสถิติจังหวัดระยอง ทีมวิทยากรแกนนำ กศน.จังหว
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินวิทยฐานะด้าน 1 และ 2 ของ นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะด้าน 1 และ 2 ของ นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ อดีต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง ณ กศน.อำเภอปลวกแดง ร่วมกับคณะกรรมการ
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมการจัดงาน “เปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน จังหวัดระยอง”
วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธาน การประชุมการจัดงาน “เปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน จังหวัดระยอง” ณ ห้องสิงห์บบุรารักษ์ ชั้น 4 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายประกอบ โพธิ์ราม รองผ
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ ตามพระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2560 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ ตามพระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีนางชุติมณฑน์ เรืองก
5 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 2560
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 2560 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ตำบลแม่
5 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยนางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมภายใน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมภายใน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว สำนักงาน กศน.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05