[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

11 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การเปิดโครงการจัดหลัดสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดหลัดสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินการโดย กศน. อำเภอวังจันทร์ ร่วมกับสาธารณสุข อำเภอวังจันทร์ กระทรวงศึ
10 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อติดตามงานและข้อมูลที่เป็นความจริงของแต่ละอำเภอ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 25
10 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ครั้งที่ 3/2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559
นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง และนางสาวฐิตินาฎ เครือปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพบปะ สนทนาแลก เปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสน
8 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ
4 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมติดตามงานของบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหาทางแก้ไขตลอดจนการระบุโครงการ/กิจกรรมที่
3 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต) รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองระยอง ซึ่งมีตำบลที่เข้าร่วมการอบรมอยู่ 5
29 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การเปิดและประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ พร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอปลวกแดง และผู้รับผิดชอบงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์และประช
26 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปิดสอนหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปิดสอนหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ ๒๐ ก.พ.- ๑๓ มี.ค. ณ ศรช.ตำบลปลวกแดง
26 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง เปิดสอนหลักสูตรเย็บผ้าและออกแบบเสื้อผ้า
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปิดสอนหลักสูตรเย็บผ้าและออกแบบเสื้อผ้า ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรหมู่ ๔
26 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ กศน. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ กศน. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธุ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสามัคคี มีวินัย มีน้ำใจ ดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน. จำนวน 35 คน
26 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรมผู้สูงอายุ อำเภอบ้ายค่าย ณ วัดบ้านค่าย
กิจกรรมผู้สูงอายุ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 (การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอบ้ายค่าย ณ วัดบ้านค่าย เพื่อเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญชนม์มายุ 89 พรรษา โดยความร่วมมือของพระครูพิพัชญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นางพ
25 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามความก้าวห
25 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดทำเว็บไซต์ กศน.ตำบล
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดทำเว็บไซต์ กศน.ตำบล เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐาน
17 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ขอเชิญร่วมพิธีรับมอบหนังสือและสื่อจากองค์การค้าของ สกสค.
สำนักงาน กศน. ได้รับกำหนดจัดพิธีรับมอบหนังสือจากองค์การค้าของ สกสค. และภาคีเครือข่าย โดยหนังสือที่ได้รับครั้งนี้จะถูกจัดส่งไปยังศูนย์ฯ กศน.ตำบล ห้องประชุมประชาชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้ใช้อ่านประกอบการเรียนรู้
17 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การเปิดและประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์และประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่ากา
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การเปิดและประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์และประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบ
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การเปิดและประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางวรมน รัตนจีน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอวังจันทร์ เข้าร่วม พิธีเปิดศูนย์และประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศ
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ N – Net ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง มอบ นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธาน (แทน) ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ N – net ประจำภาคเรี
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง และนางสาวฐิตินาฎ เครือปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพบปะ สนทนาแลก เปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสน
15 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
โครงการคุณธรรมจริยธรรม
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม เข้าร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร ณ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 ->
<< 10 11 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05