[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

26 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ กศน. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ กศน. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธุ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสามัคคี มีวินัย มีน้ำใจ ดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน. จำนวน 35 คน
26 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรมผู้สูงอายุ อำเภอบ้ายค่าย ณ วัดบ้านค่าย
กิจกรรมผู้สูงอายุ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 (การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอบ้ายค่าย ณ วัดบ้านค่าย เพื่อเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญชนม์มายุ 89 พรรษา โดยความร่วมมือของพระครูพิพัชญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นางพ
25 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามความก้าวห
25 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดทำเว็บไซต์ กศน.ตำบล
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดทำเว็บไซต์ กศน.ตำบล เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐาน
17 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ขอเชิญร่วมพิธีรับมอบหนังสือและสื่อจากองค์การค้าของ สกสค.
สำนักงาน กศน. ได้รับกำหนดจัดพิธีรับมอบหนังสือจากองค์การค้าของ สกสค. และภาคีเครือข่าย โดยหนังสือที่ได้รับครั้งนี้จะถูกจัดส่งไปยังศูนย์ฯ กศน.ตำบล ห้องประชุมประชาชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้ใช้อ่านประกอบการเรียนรู้
17 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การเปิดและประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์และประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่ากา
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การเปิดและประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์และประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบ
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การเปิดและประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางวรมน รัตนจีน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอวังจันทร์ เข้าร่วม พิธีเปิดศูนย์และประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศ
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ N – Net ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง มอบ นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธาน (แทน) ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ N – net ประจำภาคเรี
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง และนางสาวฐิตินาฎ เครือปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพบปะ สนทนาแลก เปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสน
15 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
โครงการคุณธรรมจริยธรรม
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม เข้าร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร ณ
10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมติดตามงานของบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหาทางแก้ไ
10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การเปิดและประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์และประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพ
4 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้กับไม่รู้หนังสือ
3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การเปิดและประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)
นางวรมน รัตนจีน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วย คณะครู กศน. อำเภอวังจันทร์เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์และประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัด
13 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดพิธีรับมอบหนังสือ
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการจัดพิธีรับมอบหนังสือ
5 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดระยอง
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหว
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือน ธันวาคม 2558
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นางวรมน รัตนจีน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือน ธันวาคม 2558
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตร“การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายการเงินการคลัง”
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดระยองเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายการเงินการคลัง”
30 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
วันที่ 29 พ.ย.2558 นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จ.ระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสนักงาน กศน. จ.ระยอง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา กศน.อำเภอปลวกแดง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 ->
<< 10 11 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05