หน้าแรก
 
history
executive
management
data_student
personend
activity_data
network
library
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7-9 พ.ค.2556 ผู้บริหารเข้าอบรมเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ณ.ชลพฤกษ์รีสร์อท จังหวัดนครนายก

เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

มี5ด้าน 18 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้

ผู้บริหารกล่าวว่า สถานศึกษาในจังหวัดระยองต้องเข้ารับการประเมินทุกแห่งโดยใช้ผลงานกิจกรรมที่ทำแล้ว 2 ปีย้อนหลังมาประเมินผลงานภายในปี2558

1.กำหนดนโยบายของสถานศึกษาด้านการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ เช่นแนะแนว ผู้นิเทศ ผู้ติดตามประเมินผลกิจกรรม/ โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.หลักสูตรสถานศึกษาทุกสาระการเรียนรู้ ทุกระดับการศึกษา สอดแทรกความรู้ในทุกกิจกรรมในเรื่องการมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน พอเพียง เงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรม และมีสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง4 มิติทางวัตถุทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

  โพสต์ : 2013-05-15

 
 
 
     
คุณคือผู้เข้าเยี่ยมชมคนที่
เริ่มวันที่ 29 สิงหาคม 2551