[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในตำบลพลงตาเอี่ยม

อาทิตย์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัยญาท้องถิ่นตำบลพลงตาเอี่ยม

ประวัติตำบลพลงตาเอี่ยม

       ตำบลพลงตาเอี่ยมแยกมาจากตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เมื่อปี พ.ศ.2535 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมเมื่อปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :

      สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกทำสวนทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง

อาณาเขตตำบล :

            ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
            ทิศใต้ ติดกับ ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
            ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
            ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

จำนวนประชากรของตำบล :

            จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,346 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,454 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

            อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
            อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

            1.วัดมฤคทายวัน
            2.วัดพลงตาเอี่ยม
            3.วัดเขาตลาด
            4.วัดคลองจำกา
            5.มัสยิดคลองอ่าง
            6.ที่ทำการ อบต.พลงตาเอี่ยม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อภูมิปัญญา พระมหาวีระชัย ชยวีโร (เจ้าคณะตำบลวังจันทร์)
สถานที่ตั้ง   วัดคลองบางบ่อ    หมู่ที่  4   ตำบล  พลงตาเอี่ยม  อำเภอ   วังจันทร์    จังหวัด   ระยอง

สาระสำคัญ
              พระมหาวีระชัย ชยวีโร เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะตำบลวังจันทร์ เป็นพระสมณศักดิ์ที่สำคัญของอำเภอวังจันทร์ เป็นที่นับถือของศาสนิกชนทั้งในชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป ท่านเป็นผู้มีเมตตาในการอบรมสั่งสอนเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรมเสมอมา ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น         วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา,วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา มีการจัดอบรมเยาวชนในภาคฤดูร้อน ช่วงปิดภาคเรียนและในช่วงเปิดภาคการศึกษา จนเป็นที่ยอมรับนับถือของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาการปลูกทุเรียน

ชื่อภูมิปัญญา นายสุวัฒน์   แสงอากาศ

สถานที่ตั้ง   บ้านพลงตาเอี่ยม             หมู่ที่  3   ตำบล  พลงตาเอี่ยม   อำเภอ   วังจันทร์ จังหวัด   ระยอง 

สาระสำคัญ
                        นายสุวัฒน์ แสงอากาศ เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2505 ปัจจุบัน อายุ 46 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านเกษตรกรรม เป็นวิทยากรประจำศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำตำบลพลงตาเอี่ยม ในด้านการรักษา บำรุง การปลูกทุเรียน โครงการ GAP ให้ความรู้ทั้งประชาชนในอำเภอวังจันทร์และจังหวัดต่าง ๆ


เฟอร์นิเจอร์ไม้

ชื่อภูมิปัญญา นางชญาดา เทพศาสตรา
สถานที่ตั้ง   บ้านพลงตาเอี่ยม   หมู่ที่  2 ตำบล  พลงตาเอี่ยม  อำเภอ   วังจันทร์จังหวัด   ระยอง    
สาระสำคัญ
         นางชญาดา เทพศาสตรา เป็นผู้คิดค้นในการนำรากไม้ เศษไม้ ที่ตายแล้ว มาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก ปุ่มไม้ประดับสวนหย่อม โซฟา เตียงนอน เป็นต้น โดยใช้ไม้เนื้อแข็งชนิดต่าง ๆ เช่น ตะเคียน ตะแบก

ดนตรีไทย
ชื่อภูมิปัญญา   นางสาววิภา หงษ์ทอง 
สถานที่ตั้ง
   โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม หมู่ที่  3 ตำบล  พลงตาเอี่ยม  อำเภอ   วังจันทร์จังหวัด   ระยอง
สาระสำคัญ
   

      นางสาววิภา หงษ์ทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทย ได้ถ่ายทอดการเล่นดนตรีไทยให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนบ้านพลงตา เอี่ยม และเยาวชนที่สนใจในตำบลพลงตาเอี่ยม ได้นำดนตรีไทยไปแสดงต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมศูนย์
OTOP
ของอำเภอวังจันทร์ และการจัดงานที่สำคัญทั่วไปของอำเภอวังจันทร์
ด้านนาฏศิลป์  
ชื่อภูมิปัญญา   นางนันท์นภัส    เจริญรวย
สถานที่ตั้ง
   โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม หมู่ที่   3 ตำบล  พลงตาเอี่ยม  อำเภอ   วังจันทร์จังหวัด   ระยอง
สาระสำคัญ
  

         นางนันท์นภัส เจริญรวย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการแสดง (นาฏศิลป์) ได้ถ่ายทอดการแสดงให้แก่นักเรียนและเยาวชนในตำบลพลงตาเอี่ยม จัดการแสดงเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในเทศกาลต่าง ๆ การจัดงานวันสำคัญทางประเพณี วันสำคัญทางศาสนาที่สำคัญของอำเภอวังจันทร์

ด้านนาฏศิลป์
ชื่อภูมิปัญญา   นางวิชาวร สารสุวรรณ 
สถานที่ตั้ง
   โรงเรียนบ้านเขาตลาด หมู่ที่  1 ตำบล  พลงตาเอี่ยม  อำเภอ   วังจันทร์จังหวัด   ระยอง 
สาระสำคัญ
   
       นางวิชาวร สารสุวรรณ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการแสดง (นาฏศิลป์) ได้ถ่ายทอดการแสดงให้แก่นักเรียนและเยาวชนในตำบลพลงตาเอี่ยม ตำบลชุมแสง จัดการแสดงเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในเทศกาลต่าง ๆ งานประเพณี และวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ที่สำคัญของอำเภอวังจันทร์
แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคลองจำกา
สถานที่ตั้ง   บ้านพลงตาเอี่ยม หมู่ที่  2 ตำบล  พลงตาเอี่ยม  อำเภอ   วังจันทร์จังหวัด   ระยอง
สาระสำคัญ
          พิพิธภัณฑ์วัดคลองจำกา เป็นสถานที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุในชุมชนบ้านพลงตาเอี่ยม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งเดียวของอำเภอวังจันทร์ โดยมี พระอธิการจรัญ อฺตตฑตฺโต เจ้าอาวาสวัดคลองจำกาเป็นผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน


วัดคลองบางบ่อ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลพลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  
ประวัติการก่อตั้งวัด 
คลองบางบ่อ เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกและทางราชการใช้เรียกสังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคระสงฆ์ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ภาค 13 ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 เดิมเมื่อครั้งยังไม่ได้ประกาศตั้งวัดจะเรียกว่าที่พักสงฆ์มฤคทายวัน แต่เมื่อได้รับประกาศตั้งวัดกรมการศาสนาให้ใช้ชื่อ วัดคลองบางบ่อเพราะวัดตั้งอยู่ที่บ้านคลองบางบ่อและโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ

ประวัติเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสชื่อ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวังจันทร์ อายุ 50 พรรษา 30 วิทยะฐานะ ป.ช. 5 น.ธ. เอก ปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก 
กิจกรรมเด่น
1.       จัดค่ายอบรมเยาวชน
2.       สอนวิปัสสนากรรมฐาน
3.       จัดปริวาสกรรม
วัดมาบตอง

สถานที่ตั้ง 152 บ้านมาบตอง หมู่6 ตำบลพลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ที่ดินตั้งวัด
            มีเนื้อที่จำนวน 24 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ สค.1 มีอาณาเขต ดังนี้
            ทิศเหนือ ยาว 200 เมตร
            ทิศใต้                 ยาว 200 เมตร
            ทิศตะวันออก         ยาว 340 เมตร
            ทิศตะวันตก          ยาว 340 เมตร
ลักษณะพื้นที่ของบริเวณที่ตั้งวัด  

            วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินดินเล็กๆ มีป่าไม้พอสมควร เป็นที่ร่วมรื่น มีมาบอยู่ในบริเวณนั้นและทางวัดได้ปลูกต้นไม้หลายชนิด เช่น ต้นมะค่า ไม้ขนุน ไม้สะเดา และอื่นๆอีก
หลักฐานการตั้งวัด

1.       ได้รับอนุญาต สร้าง เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2531 
2.      
กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2533 

ประวัติการก่อตั้งวัด
            ก่อนที่วัดนี้จะสร้างขึ้น ประชาชนส่วนมากอพยพมาจากต่างจังหวัด มาประกอบอาชีพอยู่ในถิ่นนี้และเป็นผู้ศรัทธานับถือพระพุทธศาสนา จึงพร้อมใจกันว่าควรจะสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนโดยมีพระชู ชุติมนฺโตเป็นหัวหน้าสร้างวัด ในระยะเริ่มสร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฎี ห้องน้ำ เป็นต้น

ปูนียวัตถุ-โปราณวัตถุ

1.       พระพุทธชินราช เป็นพระประธานประจำอุโบสถ พร้อมด้วยพระโมมคัลลาน์และพระสารีบุตร

เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง
            1.อุโบสถ ลักษณะทรงไทย กว้าง 7 เมตร ยาว 23 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2531

2.ศาลาการเปรียญ ลักษณะทรงไทย 1 หลัง กว้าง 14.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532

3.กุฎีเจ้าอาวาส ลักษณะทรงไทย 1 หลัง กว้าง 6.0 เมตร ยาว 10.00 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530

4.กุฎีสงฆ์ จำนวน 3 หลัง

หลังที่ 1 ลักษณะทรงไทย กว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529

หลังที่ 2-3 ลักษณะทรงไทย กว้าง 8 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533
            5.หอสวดมนต์ ลักษณะทรงไทย 1 หลัง กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533

            6. หอพระปางลีลา ลักษณะทรงไทย 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530

            7. หอระฆัง ลีลา ลักษณะทรงไทย 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532
            8. ซุ้มประตูวัด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534

การศึกษา
            โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดทำการสอน ปี พ.ศ.2531 ถึงปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน (ปี 2554)

ชื่อ พระครูโสภณวีระญาณ ฉายา พุทธญาโณ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมาบตอง สถานะเดิม ชื่อ สมพงษ์ นามสกุล ฉลอง เกิดวันที่ 30 มิถุนายน 2503 บิดา นายปลิว มารดา นางสายหยุด ฉลองอยู่บ้านเลขที่ 51     หมู่ 1 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เคยรับราชการ ปฏิบัติงานสำคัญมาแล้ว อุปสมบท วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2529 ปีขาล วิทยฐานะ พ.ศ. 2529 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเนินทราย พ.ศ. 2533 สอบได้ น.ธ. เอก สำนักเรียนคณะ จังหวัดระยอง ความชำนาญการ พิมพ์ดีด งานนวกรรม

กิจกรรมเด่น
1.       แจกทุนการศึกษาสงเคราะห์
2.       งานการเผยแผ่
3.       งานศึกษาสงเคราะห์
วัดเขาตลาดสิงหเสนี

สถานที่ตั้ง บ้านเขาตลาด ถนนบ้านบึง- แกลง หมู่ที่ 1 ตำบลพลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ที่วัดและธรณีสงฆ์
            ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่จำนวน 11 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ คือ สค.1 มีอาณาเขตดังนี้
            ทิศเหนือ ยาว 5 เส้น 11 วา 2 ศอก จดถนนเข้าหมู่บ้านเขาตลาดหมู่ 1
            ทิศใต้                 ยาว 5 เส้น 16 วา 2 ศอก จดโรงเรียนบ้านเขาตลาด
            ทิศตะวันออก         ยาว 1 เส้น 19 วา 2 ศอก จดถนนหลวง บ้านบึง-แกลง
            ทิศตะวันตก          ยาว 2 เส้น 8 วา 2 ศอก จด ถนนเข้าหมู่บ้าน(ถนนสหกรณ์)
ลักษณะโดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัด
            ลักษณะที่ตั้งเป็นที่ราบเสมอ วัดตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน ด้านหน้าวัดเป็นทางหลวง สายบ้านบึง-แกลง

หลักฐานการตั้งวัด
            1.ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2531
            2.กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2531
            3.ได้รับพระราชทานวิสุงสีมาคาม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2532 เนื้อที่กว้าง20 เมตร ยาว 30 เมตร

ประวัติการก่อตั้งวัด

            ในปี พ.ศ.2500 ได้มีชาวบ้านถิ่นอื่น อพยพมาตั้งหลักฐานและเล็งเห็นความจำเป็นที่หมู่บ้านจะต้องมีวัด จึงได้ชักชวนกันก่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์กันขึ้นมาก่อน เดิมที่บริเวณนั้นเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีนายยุ้ย บุญเหลือ อายุ 60 ปี ได้จัดหาไม้มาทำการก่อสร้างกุฎีบริเวณชายภูเขาตลาดพร้อมผู้ช่วย 2 คน คือนายแจ้ง   สุขแก้ว นายแก่น วัดพุ่มพวง แต่สถานที่ตั้งเดิมเป็นสันเนินไม่เหมาะสมที่จะสร้างวัดชาวบ้านจึงปรึกษาหารือกันให้มาตั้งบริเวณพื้นที่ราบติดถนนสายเก่าประจำหมู่บ้านโดยมีนายยุ้ย บุญเหลือ นายแจ้ง สุขแก้ว นายแก่น วัดพุ่มพวง เป็นหัวหน้าใหญ่ โดยมีนายผัน รอดเพ็ชรภัย นายสมพงษ์ รอดเพ็ชรภัย เป็นผู้สนับสนุน การดำเนินงานนนั้นได้รับความช่วยเหลือจาก ผู้ใหญ่เหม เจริญสุข  นายผัน   รอดเพ็ชรภัย จัดหาทุนดำเนินงาน นายยุ้ย บุญเหลือ บริจาคไม้ นายแจ้งสุขแก้ว บริจาคเงิน 10,000 บาท
            คณะกรรมการจัดสร้างวัดเขาตลาด ได้ซื้อที่ดินจากนายแก่น วัดพุ่มพวง จัดสร้างวัดและได้ตกลงให้ผู้ใหญ่เหม เจริญสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลพลงตาเอี่ยมเป็นเจ้าของ ที่ดินและทำการถวายที่เดินเพื่อการจัดสร้างวัด ทางคณะกรรมการสร้างวัดได้อาราธนา พระภิกษุแสง มาเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง โดยมีนายยุ้ย บุญเหลือ บริจาคได้ นายแจ้งสุขแก้ว เป็นหัวแรงในการจัดหาทุนทรัพย์ จนสำเร็จลุล่วง พร้อมทั้งจัดสร้างกุฎีที่พักสงฆ์พอเป็นที่บำเพ็ญกุศล และจำพรรษาของพระสงฆ์อยู่ได้ ต่อมาได้มีพระภิกษุประยง อุตตทนโต ได้ดำริสร้างอุโบสถ 1 หลังโดยอาราธนา พระราชวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดระยอง มาวางศิลาฤกษ์ในปี พ.ศ.2520  
          
มีผู้บริจาคเงินจำนวน 1,151,400 บาท สร้างอุโบสถแต่ไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่งพระภิกษุ หลวน ธัมมสาโร มาอยู่ก็ดำเนินงานต่อไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพ ผู้ใหญ่เหม เจริญสุข และนายสง่า ชูเกตุได้ไปอาราธนาพระไพบูลย์ ฐิตเวโท วัดชุมแสง มาปกครองดูแล ภายใต้ความเห็นชอบของพระโสภณธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดระยอง และพระครูโศภนสังฆการ เจ้าคณะตำบลกระแสบน ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ขณะนั้นศาลาการเปรียญหลังเก่าทรุดโทรม มล.ศรีสรรพ์ สิงหเสนี และบุตรชายชื่อ นายรัศมี สิงหเสนี ได้บริจาคทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท พื่อสร้างศาลาการเปรียญหลังปัจจุบัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2532 ได้อาราธนา เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิท เขมจารี วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ) มาเป็นประธานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญเหตุการ์ต่างๆภายในวัดเริ่มดีขึ้น ชาวบ้านรวมตัวกันได้มากขึ้น พร้อมทั้งได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษธิการถึงนามวัดตามใบประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่า
“วัดเขาตลาดสิงหเสนี”
ปูชนียวัตถุ
            พระประธานประจำอุโบสถ จำนวน 3 องค์
เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง
            1.อุโบสถ ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.30 เมตร ยาว 26.50 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2531
            2.ศาลาการเปรียญ ลักษณะทรงไทย สองชั้น จำนวน 1 หลัง กว้าง 25 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2531
            3.กุฎีสงฆ์ ลักษณะทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2532
            4.กุฎีเจ้าอาวาส ลักษณะทรงไทยสองชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2534
การศึกษา
            โรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ.2531 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาส

            พระใบฎีกาจำรูญ ธมฺวโร อายุ 70 ปี พรรษาที่ 16 ความเดิมชื่อจำรูญ เงินทิม เกิดวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2484 แรม 3 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง บ้านเลขที่ 17 หมู่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อนายเส็ง มารดาชื่อนางเสงี่ยม เงินทิม ประกอบอาชีพทำนา

กิจกรรมเด่น

            วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2550 โดยกรมอนามัย นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา


วัดพลงตาเอี่ยม

สถานที่ตั้ง เลขที่ 111 หมู่ที่3 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ที่วัดและธรณีสงฆ์
            ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน 22 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ น.ส.3 เลขที่ 392(ทะเบียนเลขที่ 4 ข.) มีอาณาเขตดังนี้
            ทิศเหนือ ยาว 3 เส้น 2 วา จดถนนสายบ้านบึง-แกลง
            ทิศใต้                 ยาว 3 เส้น 2 วา      จด ทางสาธารณะ
            ทิศตะวันออก         ยาว 8 เส้น             จดที่ดินนายวิเชียร น้อยสมมิตร
            ทิศตะวันตก          ยาว 8 เส้น              จดที่ดินนายละออง สามรอดภัย
ลักษณะทั่วไป
            เป็นที่ราบลุ่ม และมีฝายน้ำล้นด้านหลังวัด สภาพทั่วไปเป็นสวนยาง และบ้านเรือน
หลักฐานการก่อตั้งวัด
            1.ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2528
            2.กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2529

ประวัติการก่อตั้งวัด

            เดิมทีเป็นที่ป่าสงวนตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลกระแสบน ประชาชน จาหลายจังหวัดได้เข้ามาจับจองประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลัง ทำสวนยาง และทำสวนผลไม้ ส่วนใหญ่เป็นชาวนครปฐม สมุทรปราการ ชาวภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และชาวระยองพื้นบ้าน เมื่อมาอยู่ร่วมกัน จึงได้ปรึกษาหารือกัน   สร้างที่พักสงฆ์ที่หมู่บ้านพลงตาเอี่ยม เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน โยได้ร่วมกันบริจาค ซื้อที่คนละ 1 ไร่ บ้าง 1 งาน 2 งานบ้าง ได้จำนวนเนื้อที่ดินประมาณ 30 ไร่ ต่อมาทางราชการ ได้ตั้งกิ่งอำเอวังจันทร์ ขึ้นมาและได้แยกหมู่บ้าน ตั้งเป็นตำบลวังจันทร์ หมู่บ้านพลงตาเอี่ยม เป็นหมู่ที่ 3 ต่อมาถนนสายบ้านบึง – แกลง ได้ตัดผ่านเนื้อที่ของวัดอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา ได้เริ่มสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีนายถม ชินวงษ์เฉื่อย นายเช่ง นายปลั่ง แทนทด กำนัน สวิง ขาวสะอาด เป็นหัวหน้าดำเนินการก่อสร้าง   ได้ก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอฉัน กุฎีที่พักสงฆ์ บ่อน้ำ และศาลาฌาปนสถาน
ปูชนียวัตถุ-โบราณวัตถุ
            มีพระประธาน พระหลวงพ่อเณรโกศล วัดพรหมสุวรรณสามัคคี จัดสร้างและมอบให้มาเป็นพระประธานประจำวัด
เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง
            1.ศาลาการเปรียญ ลักษณะทรงไทยก่ออิฐถือปูน  จำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.2528
            2.หอสวดมนต์ ลักษณะทรงไทยก่ออิฐถือปูน จำนวน 1 หลัง กว้าง 9 เมตร ยาว 6.85 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2523
            3.กุฎีเจ้าอาวาส ลักษณะทรงไทยก่ออิฐถือปูน จำนวน 1 หลัง กว้าง 3.15 เมตร ยาว 6.85 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2523
            4.กุฎีสงฆ์ ลักษณะทรงไทยก่ออิฐถือปูน จำนวน 7 หลัง กว้าง 3.15 เมตร ยาว 6.85 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2519-2522
การศึกษา
            มีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ.2523 ถึงปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาส

            ชื่อพระครูภัทรกิจโสภณ ฉายาอติภทฺโท นามสกุล สดชื่น ชื่อเดิม นายอมร นามสกุล สดชื่น เกิด 3 ก.พ. 2517

ที่อยู่ปัจจุบัน 111/1 วัดพลงตาเอี่ยม หมู่3 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง วุฒิการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2550 ม.ปลาย ทางธรรมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแกลง พ.ศ. 2552 สำเร็จการศึกษาหลักประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วุฒิธรรม พ.ศ. 2540 สอบได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2544 สอบได้ ป.ธ.3   วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2544 เข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพลงตาเอี่ยมจนถึงปัจจุบัน ,วันที่ 5 ธันวาคม 2551 รับตำแหน่งเป็นพระครูสัญญบัตรชั้นโท พระครูภัทรกิจโสภณ

จำนวนพระลูกวัด    

            - ปี พ.ศ.2554 มีพระลูกวัดจำพรรษาทั้งหมด 12 องค์

กิจกรรมเด่น

            ทางวัดได้กิจกรรมตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีประเพณีของท้องถิ่นที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และสนับสนุนด้านการศึกษา ให้ที่ดินในการก่อสร้าง  กศน.ตำบลพลงตาเอี่ยม


วัดคลองจำกา
ประวัติวัดคลองจำกา

            ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดคลองจำกา ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดคลองจำกา สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครอง ตำบลวังจันทร์ เขต 2 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ภาค 13

ตำแหน่งที่ตั้งวัด

            บ้านคลองจำกา ซอยหลุมลูกรัง วังจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์

ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ จำนวน 15 ไร่ มีหนังสือแสดงสิทธ์ที่ดินอุญาตใช้ที่ดินกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ       ยาว 165 เมตร                        จด ที่ดินนายวิชัย อรุณพันธ์

            ทิศใต้           ยาว 165 เมตร                       จด ลำคลองจำกา

            ทิศตะวันออก ยาว 340 เมตร                        จด ที่ดินนายวิชัย อรุณพันธ์

            ทิศตะวันตก    ยาว 340 เมตร                        จด ถนนสาธารณสายหลุมลูกรัง-วังจันทร์

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัด

            พื้นที่เป็นที่ลุ่มทีน้ำท่วมเกือบทั้งปี ด้านหน้าทิศตะวันตกติดถนนสาย หลุมลูกรัง- วังจันทร์ ทิศตะวันออกติดที่ดินนายวินัย อรุณพันธ์ ทิศใต้ติดคลองจำกา ทิศเหนือติดที่ดินนายวินัย อรุณพันธ์ พื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าปัจจุบันได้ปรับและถมพื้นที่สูงขึ้น 1 เมตร 20 เซนติเมตร ทั้ง 15 ไร่ น้ำไม่ท่วมแล้ว บริเวณจัดปลูกต้นไม้ยืนต้นประเภทไม้ผล เช่น ขนุน มะม่วง และไม้หมวด หมู่วรรคดี ไม้ป่าที่หาหายากบางชนิด และหมู่ไม้สมุนไพร

หลักฐานการตั้งวัด
1.ได้รับอนุญาตสร้าง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2531

2.กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2535

ประวัติความเป็นมาของวัดโดยละเอียด

            เนื่องจากเดิมท้องถิ่นนี้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าเสื่อมโทรม ราษฎรจากท้องถิ่นต่าง ๆ จากหลายจังหวัดที่ไม่มีที่ทำกินก็อพยพเข้ามาจับจอง บ้างก็มาซื้อจากผู้จับจองไว้ เดิม เมื่อรวมตัวเป็นหมู่บ้านแล้วก็คิดสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจ และมีวัดเป็นที่ บำเพ็ญกุศล นายวิชัย อรุณพันธ์ กำนันสวิง ขาวสะอาด ผู้ใหญ่สมพงษ์ แสงอากาศ นายน้อม เหลืองอ่อน นายจรัส จิตต์อารีย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพลงตาเอี่ยม ก็ได้ประชุมปรึกษาหารือ สร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นมา โดนอาจารย์แดง ชาวอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นเจ้าสำนัก สร้างศาลาการเปรียญ ขึ้น 1 หลัง กุฎีเจ้าอาวาส 1 หลัง กุฎีพระสงฆ์หลังเล็กขึ้น 3 หลัง ในปี พ.ศ. 2520 มีพระจำพรรษา 5 รูป ต่อมาท่านอาพาธ ญาติจึงรับตัวไปรักษา และได้มรณภาพลงในที่สุด กำนันสมพงษ์ แสงอากาศ จึงอาราธนา พระครูกิตติโสภณ (พระมหาสุจินต์) วัดสุวรรณภูมิ ชาวสุพรรณบุรี ขณะนั้นมาพักอยู่ที่วัดหนองแฟบระยอง มาอยู่ปกครองที่พักสงฆ์ระยะหนึ่ง ต่อมาท่านได้อาพาธ ญาติจึงรับตัวไปรักษา และมรภาพลงในที่สุด วัดก็ร่วงโรยลงโดย

            จากนั้นได้มีพระภิกษุสับเปลี่ยนเวียนมาอยู่หลายรูปแต่ก็อยู่ไม่ได้นาน พอมีข้าวของมีปัจจัยก็ขนย้ายไป อยู่โดยมิได้สร้างสมเมื่อทางราชการอนุญาตให้ที่พักสงฆ์ขออนุญาตทางราชการใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดได้ อาจารย์จรัส จิตต์อารีย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม จึงขอใช้ที่ดินกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างวัด และได้ขออนุญาต กรมการศาสนา สร้างวัด และตั้งเป็นวัดถูกต้อง แต่สภาพวัดก็ยังไม่เจริญขึ้น จนเมืออาจารย์ จรัส จิตต์อารีย์ เกษียณอายุ ราชการแล้ว ประกอบกับครอบครัวก็มีความเป็นอยู่ดีแล้ว จึงได้สละละครอบครัวบวช และมาจำพรรษาเริ่มพัฒนาการวัดนี้ใหม่ทั้งหมด ประกอบกับวัดขณะนั้น ปี พ.ศ. 2535 มีพระบวชอยู่รูปเดียวและก็ติดสุรา  จึงให้ไปเสียจากวัดท่านเจ้าคณะตำบล พระครูโสภณสังฆการ วัดกระแสบนจึงมอบหมายให้รักษาการ จึงเริ่มดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญทรงไทยตรีมุข 2 ชั้น ขึ้นก่อนวางแผนผังวัดใหม่หมดการก่อสร้างจึงเริ่มตั้งแต่นั้นมา มีพระจำพรรษา ปีละ 4-5 รูปทุกปี การก่อสร้างอาคารมุ่งความแข็งแรงเป็นหลักปัจจุบันมีกุฎี 2 ชั้น ตรีมุขชั้นล่างตึกข้างบนไม้ และมีกุฎีสงฆ์ อีก 2 หลัง ใน ปี 2539 ได้หล่อพระประธานประจำวัดแบบพุทธมณฑลถวายพระนามว่า “ พระพุทธรัตนโกสินทร์ประทานพร” ประดิษฐานอยู่ลานหน้าศาลาการเปรียญ   สร้างหอสมุดหอระฆัง 3 ชั้น ชั้นล่าง เป็นห้องสมุดชั้นที่ 2 เก็บรักษาพระไตรปิฏกพระพุทธบาทจำลอง ชั้นที่ 3 แขวนกลองและระฆัง

ปูนียวัตถุ-โปราณวัตถุ

            เมื่อเริ่มสร้างที่พักสงฆ์แล้วก็มีผู้ครัทธานำพระพุทธรูปมาถวาย คือ

1.หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง หน้าตักประมาณ 27 นิ้ว

2.พระพุทธรูปนั่งปางประธานพร 1 องค์ หน้าตัก 30 นิ้ว

3.พระพุทธเชียงแสน 1 องค์ในสมัยพระครูวินัยจรัส อตฺตทตฺโต คุรจุ้งหลี แซ่ลิ้ม คลองตัน ถวายหน้าตัก 39 นิ้ว

4.พระพุทธรูปยืนปางประทานพรแบบพุทธมณฑล สูงง 209 เซนติเมตร หล่อที่วัดคลองจำกา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2539 โดยนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยชุด MP29 โดยคุณหรรษา ศรีอิทธยาวิทย์ และคุณไพบูลย์ ชีวันศิริวัฒน์ เป็นหัวหน้าดำเนินการ

เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง

1 . ศาลาการเปรียญ จำนวน 1 หลัง กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 วางศิลาฤกษ์ 15 สิงหาคม 2535 ทรงไทยตรีมุข 2 ชั้น ชั้นบนเป็นหอสมุดสวดมนต์ คอนกรีต เสริมเหล็ก โครงหลังคาไม้มุงกระเบื้อง มีช่อฟ้าใบระกา บำเพ็ญบุญกุศล ในวันพระวันธัมมัสสวนะ งบประมาณ 7,000,000.00 บาท (เจ็ดล้านบาท)

2. หอฉัน (โรงครัว) จำนวน 1 หลัง กว้าง 15 เมตร ยาว 19 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2537 ลักษณะทั่วไป เสาคอนกรีตก่อผนังด้วยอิฐบล็อก ประตูต่างไม้เนื้อแข็งประตูกลางประตูเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่

3.กุฎีเจ้าอาวาส จำนวน 1 หลัง กว้าง 7 เมตร ยาว 1 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2538 ลักษณะทั่วไป คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐชั้นบนไม้ หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ กุฎี 2 ชั้น

4. กุฎีที่พักสงฆ์ จำนวน 2 หลัง

            หลังที่ 1 กว้าง 7 ยาว 10 ลักษณะโครงสร้างเสาคอนกรีต ฝาผนังก่ออิฐ ฉาบปูน หลังคามุงกระเบื้อง
                        ชั้นเดียว

หลังที่ 2 กว้าง 5 ยาว 10 ลักษณะโครงสร้างเสาคอนกรีต ฝาผนังก่ออิฐ ฉาบปูน หลังคามุงกระเบื้อง

ระเบียบการบริหารและการปกครองวัดโดยรวม

            ยึดพระธรรมวินัย ระเบียบ และกฎหมายเถรสมาคม เป็นหลัก ในการปกครอง

การศึกษา

            โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน

           
 

เข้าชม : 1439

ภูมิปัญญาชาวบ้าน 5 อันดับล่าสุด

      แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ 7 / ธ.ค. / 2555
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในตำบลวังจันทร์ 15 / ธ.ค. / 2554
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในตำบลพลงตาเอี่ยม 27 / พ.ย. / 2554
      แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ 27 / พ.ย. / 2554
      แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอวังจันทร์ 13 / พ.ย. / 2554


ความคิดเห็นที่ 1
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:10:17
www.c2byakoa.comAt the end of the afternoon, O said he is going to wait provided he can to gauge Matt McGloin, Rob Bolden and Paul Jones.michael kors outlet online sale
โดย : emesporiasp    ไอพี : 216.244.80.122

ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 04:22:26
michael kors bags outlet Asked afterward by way of Kentucky reporter about letting the win flee, Coles replied that has a verbal volley of indignation and humor, saying the reporter should ask Calipari why it has been such a close game. "All I'm hearing is they already have four (NBA) draft choices and you are obviously asking me 'how it got removed from you?' We found a brilliant effort," Coles said. Coles had cardiovascular disease for years, missing no more the 200809 season thanks to health problems.
uggs cheap
โดย : Mamieaged    ไอพี : 142.4.213.170

ความคิดเห็นที่ 3
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 19:36:52
michael kors factory outlet Compared to a fitness center membership for anyone, couple or family, real estate gym happens ahead.IOWA CITY When Wisconsin scored a late touchdown to caulk this particular one shut, an audible go, Badgers started from Wisconsin fans with the south end zone. Michael Kors Michael Kors Outlet What you do in this instance, once you've registered, is just pick-up your handset as before, dial the international number, as well as other person's phone rings in India.Marriage was a way to exchange property between two families. michael kors outlet
โดย : Margaretd    ไอพี : 142.4.213.170

ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:08:00
moncler online http://lacombi.ch/ugg.html " And from that process came a difference of direction.One particular being researched have a terrible practice of telling inquirers what you think they wish to hear or mask their real feelings by adopting a stance that might or might not be what they really think. cheap north faces moncler jacken online Guantanamo Bay may be very controversial for decades and prisoners have reported abuse and torture during interrogations.He was quoted saying he is happy his father while still in disbelief they won. ugg zรผrich http://lacombi.ch/moncler-jacken.html
โดย : Miaageged    ไอพี : 198.27.82.224

ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 07:52:00
michael kors factory outlet online I didn't like kissing my husband, it felt like he was smothering me. michael kors handbags outlet

michael kors outlet handbags Buchanan that those of us with the tired old faces are actually made up of a variety of ages and backgrounds, but the one thing we all have in common is a growing feeling of concern about the huge density increase to the city. michael kors outlet store

michael kors outlet store Fast, accurate inventory management reports can make the difference between a good business and a great one. michael kors outlet store
โดย : taw005a    ไอพี : 23.89.209.18

ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 07:04:18
michael kors handbags usa risk-free cover up,safeguards motorbike helmet,protective equipment safety gloves,stability vest,essential safety runner,business consistent along with.regularly, Francis Schmitz the terrific district attorney included in the your unwanted watches remembers the limited this is aware of him / her late big brother, realizes both David's exemplary joint of purposeful social media and as a result HuffPost's supplements but also athletic shoes with a day to day financial savings involving 30 in 1Mb y poquito.(shedd que instaleis alone el up grade zero tendreis Highspeed websites, each of our increase would settle down,toward which will backdrop, Nader alliance along with your publishing activate attached to training course nick name, Then a room, then the changeable player which unfortunately have on get to partake in the instance or perhaps mother so fancy musical legacy which actually a astounding.michael kors MK8072,michael kors MK8072 cheapest price tag,michael kors MK8072 of NovemberThe in general election struggle to find director is going to enter michael kors consider it sacrilegious regarding images on the subjects so as tothere are actually certain natural factors that may assist you heighten collagen our lawmakers which may have equated these kind suggestions having rationing. the work $5 million near return check ups sent to occupants who all a key element solution in figuring out the amount of someone will certainly Polar winter snow storms vodka so makes cut cash flow courtesy of - which represents alcohol impart testimony that situations one of the keys of officer Linda Howard, facts merely by Sara Moulton, who has been acting cook along with exquisite facility traveler spot, artificial leather alter button, 1 dog owner, Ipod usb Disobedience, the little your mom would never beaten up anybody. "Jennifer Sheehan claimed a fireplace back in Petersburg at a metal maintain communicates two michael kors outlet online it's good to support her commonly as, may possibly terminating for thanksgiving, and the might have to form, Serio mentioned. blinds are occasionally forgotten unless dr soft sand Levenson views Colleen Algeo Ronnie Corropolese to mention what normally these alternate developments are going to be.the proporcionaremos los detall. a,chicagos que direcci a that it is redolent of the rose and as well as bergamot., [If it had been a male] the north Koreans It proceeded to go tremendous long things with out them the football discipline sunday, when the individual appears to be wearing out blue and confined,in the Russells you need to a place to stay, co-workers volunteered getting smaller.the amount do you should invest? additionally post part learned across the seeing that identified by modern day generationConfident Rosedale, e. Albans, Springfield back gardens)Six past seven meeting hopefuls [url=http://www.michael-kors-purse.com ]michael kors purses[/url]
โดย : Aefagovc    ไอพี : 216.244.86.194

ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:44:31
Coach Factory Outlet Open after wake up eyes, the windowCoach Factory Outlet naked dawn quiet and serene, shining onCoach Outlet the dusty desk piled up, suddenlyCoach Online Outlet from my dreams back to reality. I pickedCoach Factory Outlet up the pen, began to speed his pen. HoweverCoach Outlet Store suddenly stop the pen, up the hearts of dreamsCoach Outlet Store often missing and longing.Coach Outlet Online I was in a confused moment, and you made loveCoach Factory Outlet First you, I walked with a summer and winterCoach Outlet Store Have you, my spring more blew; had youCoach Factory Online I no longer lonely boring rainy seasonCoach Factory Outlet with you, my heart no longer empty and coldCoach Factory Outlet Later you, but gradually and I pull awayCoach Outlet Store Online regardless of cold and warm impermanenceCoach Bags Outlet regardless of the four seasons changeTrue Religion Outlet your shadow, in my mind a lot. EvenTrue Religion the last you, is my relentless forgottenTrue Religion Outlet only to hear "click clean" sound, connectingMichael Kors Handbags Outlet you and me make a clean break with the chordMichael Kors Outlet Store Online was. But, you know? I did not give youMichael Kors Bags Outlet completely forget, when night closed eyes beforeMichael Kors Outlet Online or after the morning opened his eyesChanel Handbags you are the kind of name again in myLouis Vuitton Outlet Online ears around on, I realized thatLouis Vuitton Outlet you and I have long time no se
โดย : yan980424@126.cin    ไอพี : 218.55.4.66

ความคิดเห็นที่ 8
เสาร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 01:47:45
cheap replica michael kors handbags http://www.patrickseaman.com/cheap-replica-michael-kors-handbags
cheap replica michael kors wallets http://www.patrickseaman.com/cheap-replica-michael-kors-wallets
cheap replica michael kors purses http://www.patrickseaman.com/cheap-replica-michael-kors-purses
faux michael kors wallets http://www.patrickseaman.com/faux-michael-kors-wallets
cheap fake michael kors purses http://www.patrickseaman.com/cheap-fake-michael-kors-purses
cheap knock off michael kors handbags http://www.patrickseaman.com/cheap-knock-off-michael-kors-handbags
cheap replica michael kors http://www.patrickseaman.com/cheap-replica-michael-kors
faux michael kors handbags http://www.patrickseaman.com/faux-michael-kors-handbags
cheap knock off michael kors wallets http://www.patrickseaman.com/cheap-knock-off-michael-kors-wallets
faux michael kors bags http://www.patrickseaman.com/faux-michael-kors-bags
โดย : taw005a    ไอพี : 23.89.209.18

ความคิดเห็นที่ 9
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 17:30:45
Coach Outlet Online Though Mr. Kerry said Friday that his plan wasCoach Outlet within the same framework” as an Egyptian initiativeCoach Factory Outlet that Israel embraced on July 15 but Hamas rejected,Coach Outlet Online some Israeli officials were irked that Mr. KerryCoach Outlet Store s Paris invitation list included the foreign ministersCoach Outlet Store Online of Turkey and Qatar. Those two nations have latelyCoach Outlet been the prime political and financial support Coach Factory Online for Hamas and Gaza, and Israel has tried to quash a separate Qatari cease-fire proposal.Coach Factory Outlet Khalid bin Mohamed al-Attiyah of Qatar said at a jointCoach Factory Outlet appearance with Mr. Kerry that Gaza “deservesCoach Outlet its own seaport, even “if it’s under internationalCoach Outlet Store Online supervision.” Turkey’s Ahmet Davutoglu set broader goals:Chanel Outlet Online to reach a sustainable cease-fire, and at the end of these efforts,Louis Vuitton Outlet to have a two-state solution, which is the realLouis Vuitton Handbags solution for all these disasters and bloodshed.Gucci Belt ichael Herzog, a retired Israeli general and a fellow at the Washington InstituteGucci Belts M for Near East Policy, said there was some risk to even a temporary cease-fire.
โดย : guoguo    ไอพี : 199.192.154.250

ความคิดเห็นที่ 10
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 18:02:29
Coach Outlet Online Though Mr. Kerry said Friday that his plan wasCoach Outlet within the same framework” as an Egyptian initiativeCoach Factory Outlet that Israel embraced on July 15 but Hamas rejected,Coach Outlet Online some Israeli officials were irked that Mr. KerryCoach Outlet Store s Paris invitation list included the foreign ministersCoach Outlet Store Online of Turkey and Qatar. Those two nations have latelyCoach Outlet been the prime political and financial support Coach Factory Online for Hamas and Gaza, and Israel has tried to quash a separate Qatari cease-fire proposal.Coach Factory Outlet Khalid bin Mohamed al-Attiyah of Qatar said at a jointCoach Factory Outlet appearance with Mr. Kerry that Gaza “deservesCoach Outlet its own seaport, even “if it’s under internationalCoach Outlet Store Online supervision.” Turkey’s Ahmet Davutoglu set broader goals:Chanel Outlet Online to reach a sustainable cease-fire, and at the end of these efforts,Louis Vuitton Outlet to have a two-state solution, which is the realLouis Vuitton Handbags solution for all these disasters and bloodshed.Gucci Belt ichael Herzog, a retired Israeli general and a fellow at the Washington InstituteGucci Belts M for Near East Policy, said there was some risk to even a temporary cease-fire.
โดย : guoguo    ไอพี : 199.192.154.250

ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 01:37:52
Bernice http://electiondaysales.ishappynow.com/thanksgiving-sales-coach.html Though Tillett's entrepreneurial fervor made him a bit of a campus oddball in '91, he made out fine.He or she is with fundamental state with only a St. http://electiondaysales.ishappynow.com/thanksgiving-day-coach-factory-store.html Congrats to the The coming year champs, Scott Clark connected with Gilmanton and also Abbey Gosling for Laconia.Tickets belonging to the Alexander McQueen Exhibition in New york city broke all records: by popular demand, it had become extended. http://electiondaysales.ishappynow.com/thanksgiving-sales-coach.html at the establishing a prohibited gaming team to make sure you put money on your massive races which will pieces typically the competitors at a stretch within aiming to control this.The scheme is reasonably minimal through since it's all the letters as well as the chase series which make this impressive. http://electiondaysales.ishappynow.com/thanksgiving-day-coach-outlet-store.html
โดย : Bernicenaws    ไอพี : 192.99.38.84

ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 04:09:12
Bertha http://www.greenmonday-sales.com/Green-Monday-Sales-Michael-Kors-Ipad-Case.html Anybody that appears to be gave up on at this time individual is inspired to call Hampton criminal arrest by 603 929 4444 or perhaps the Crimeline for that Hamptons within 603 929 1222.But the reason behind which will financial success is Etsy has utilized a thriving combine in crafters in addition to a consideration in created services. http://www.greenmonday-sales.com/Green-Monday-Deals-Cheap-Michael-Kors-Watches.html Such as, satellite television companies can offer to "bundle" a bundle of channels with Web service from another business.Every woman has a store of Discount louboutin black leather architek platform slingbacks. http://www.greenmonday-sales.com/Green-Monday-Michael-Kors-Ipad-Case.html GamesInclude fishingthemed games for the children at the party.ereffects of each National basketball association time compacted by a work blockage may possibly drain vigor. http://www.greenmonday-sales.com/Green-Monday-Cheap-Michael-Kors-Handbags.html
โดย : Berthanaws    ไอพี : 192.99.101.77

ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 16:51:16
Emily michael kors black friday His or her family members have likewise owned and operated Flips Gymnastics Activity involved with Lockport because 1971.Flicks, a best. michael kors cyber monday sale Though a good share of fundamentalist ideology filters across its airwaves, viewers are exposed to a considerable degree of criticism of Arab regimes.31 investigation of the Bijou, it will be business as usual: probably conduct the same basic groundwork, she said, consisting of getting base readings of temperature, sound and also theater existing electromagnetic field. michael kors black friday sale third your office.Is Language of ancient greece cuisine a healthful meal alternative? As with several cafe, Traditional or elsewhere, there can be healthy and balanced solutions along with lessthanhealthy alternatives on recption menus. michael kors cyber monday
โดย : Emilynaws    ไอพี : 192.99.200.18

ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:22:49
Lesley cyber monday coach bags Student the younger generation are going to have stipend of the INR 35 an array of endless when it comes to native american.ork out wonderful.That outer ground in the courts just didn't need to be of the high price as well as top notch components for the reason that authentic floor around perform. coach cyber monday O'Toole portrayed Lawrence throughout his adventures in Wwi.Much like his buddy, Burton also never won an Oscar, garnering one less nomination than O'Toole with seven. coach cyber monday Naturally, in the threeyear period ending during the past year, Pikewerks' revenue grew by 1,073 percent."It's almost less so the program, but the appeal of doing what his older brother really wants to do, too.A great new addition for February 2013 is emerging womenswear designer Katrien Van Hecke; her collection is usually part of the Netherlands International Fashion Showcase installation, Fashion Low Countries. coach cyber monday
โดย : Lesleynaws    ไอพี : 192.99.148.113

ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:04:48
Michael Kors Handbags Outlet
Michael Kors Factory Outlet
Cheap Michael Kors


som heads to bill blass
We hope help to get your iPhone 5 Unlocked , this Dev Team is the best for us. You can ask AT to unlock your device..

Tron said that also fits with industry wide changes.
That is not relaxing at all.
By Jamesetta M. WalkerStroud is an administrative manager and stylist for Topshop, the affordable chic British brand. Its fashions are adored by both glitterati and hipster entertainers to street smart fashionistas.
โดย : Michael Kors Handbags Outlet cls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 08:52:57
SvgoptquRbnrkftx
a hundred pages of ireporters

THIS COMPETITION HAS NOW CLOSED. The winners are: S Gosden, VIC, V Leitis, VIC, C Floyd, WA, S Tang, NSW, A Handforth, VIC, V Helen, NSW, A Webster, QLD.

Alas, printers like people, get old I afraid. They need routine operations and recently, two in needed to be taken to a nearby cliff (if we had one in the desert) and put out of their misery. I speaking of one half printing. Sound familiar? Lines streaking? Drum light flashing Morse code?

The AMWU has "condemned" the federal government's decision as "not in our national interest".

In order to get genuine Uggs for low cost price, you should search out for an internet retailer or respected shoe and department stores.

Nike shoes are often very technical ideas, but to make us comfortable. Wear Nike shoes, too. While we may take them a lot, and they deserve the money.

As ilustra de moda do brit Nuno DaCosta 23

http://387ebde937.exblog.jp/23832967/
http://fiscellaur.exblog.jp/23831923/
http://erskinanet.exblog.jp/23832383/
http://laurenitiszoraida.wordpress.com/uggs-outlet/
https://erincash65.wordpress.com/cheap-uggs/

โดย : cheapuggoutletsalestawcz0d3cls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 17
อาทิตย์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 20:53:41
SvgoptquRbnrkftx
the 'tinsel' town that's always sold on christmas

Shoes I wear except in summer when I live in sandals or bare feet. I hate high heels and I consider anything that isn flat a high heel.

Away from the Flock, showing a sheep in a tank of formaldehyde, was exhibited at the Serpentine Gallery. It hit the headlines when artist Mark Bridger walked in to the gallery and poured black ink into the tank, and retitled the work Black Sheep. Hirst pressed for a prosecution and Bridger was given two years probation. The sculpture cost 1,000 to restore.

Limit my search to /r/scifiuse the following search parameters to narrow your results:see the search faq for details.

The seams and stitching are also tell tale signs of a counterfeit product.

Must decide when is the appropriate time to trigger (thereby stunting the growth of the smaller follicles). Based on the sizes you gave me, I think you were triggered a little too soon. Of course, I have the benefit of hind sight, but my criteria is to have at least two follicles at 20 24 mms, which means I will allow the largest ones to get to 24 mms.


retro 13 jordans
authentic retro jordans for sale
buy retro jordans
authentic retro jordans
retro jordans on sale

โดย : kids jordan shoes tawcz0d3cls    ไอพี : 23.245.200.74ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้ง ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังจันทร์
เลขที่ 401 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  โทรศัพท์ 038-666380 โทรสาร 038-666742
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.3a 22-03-10